Програма по сектори

Образование и здравеопазване

Образование и здравеопазване

Стимулиране на връзка между специализираните средни училища в общината и местния бизнес. Подкрепа на началните училища във въвеждането на съвременни образователни методи. Обществен дебат за здравните нужди в общината.

В сферата на образованието наш водещ приоритет ще бъде създаването на практични връзки между двете професионални гимназии в града ни и представителите на бизнеса в региона. Ще водим продължителен дебат за нуждите на бизнеса и как учениците в гимназиите по селско стопанство и техника и технологии могат да бъдат по-адекватни на тези нужди. Ще насърчим компаниите в региона да осигуряват възможности за повече и по-иновативни стажове и практики.

Същевременно, ще подкрепим началните училища в Нова Загора и селата да експериментират с въвеждането на съвременни образователни методи като Jump Math, ранно чуждоезиково обучение, мултидисциплинарни проекти и други.

Наясно сме колко сериозни са проблемите в общината по отношение на здравеопазването. Независимо от факта, че в този случай от съществено значение е как и кога държавата ще проведе реформа, която създава условия не да убива хората, а да ги лекува и да се грижи за тях, то местната власт също има сериозни ангажименти. Ще поставим на обществено обсъждане темата, за да може не само специалистите, но и всички останали участници в този дебат да изразят своето мнение по въпроса.

Програма по сектори